Prázdný text

Informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název: Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1
2. Důvod a způsob založení: Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
střední škola, domov mládeže, školní výdejna.
Organizace poskytuje střední vzdělávání stupně středního vzdělání s výučním listem v oborech vzdělání kategorie H, skupiny oborů 23 -Strojírenství a strojírenská výroba, 33 – Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů, 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie a 26 – Elektrikář, elektrotechnické práce, a střední vzdělávání stupně středního vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání kategorie M, skupiny oborů 18 – Informační technologie, 23 – Strojírenství, L (nástavbové studium) 64 – Podnikání v oborech.
Příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem, Škroupova 1760/18, Plzeň 3 – Jižní předměstí, 301 00 Plzeň 1, IČ 70890366.
Zřizovací listina vydána Plzeňským krajem pod č. 529/01 na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 42/01 ze dne 28. srpna 2001.
Zápis do rejstříku škol a školských zařízení učiněn rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. 21.366/96-60-03 ze dne 1. 8.1996 s účinností od 1. 8.1996.
3. Organizační struktura: Střední škola (místa poskytovaného vzdělávání):
Světce 1, 347 01 Tachov
Oldřichov, 347 01 Tachov
Domov mládeže (místo poskytovaných školských služeb):
Světce 26, 347 01 Tachov
Školní výdejna (místo poskytovaných školských služeb):
Světce 1, 347 01 Tachov
Oldřichov, 347 01Tachov
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa: Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1
Světce 1, 347 01 Tachov
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1
Světce 1, 347 01 Tachov
4.3 Úřední hodiny: 8:00 – 14:00 hodin
4.4 Číslo telefonu: 374 616 351
4.5 Číslo faxu: není
4.6 Adresa internetové stránky: https://www.sps-tachov.cz
4.7 Adresa e-podatelny: info@sps-tachov.cz
4.8 Číslo datové schránky: 9kzntef
5. Případné platby lze poukázat: 26506704/0600
(hotovostní platby lze učinit v pokladně školy, Světce 1, Tachov)
6. IČ: 00520110
7. DIČ: není, organizace není plátcem DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů:
Zřizovací listina
Organizační řád
Výroční zpráva o činnosti školy
Zpráva o činnosti organizace
8.2 Rozpočet: Údaje o rozpočtu jsou součástí výročních zpráv o činnosti školy a zpráv o činnosti organizace. Jsou k dispozici na webových stránkách školy.
9. Žádosti o informace: Informace, která není zveřejněna, se poskytuje na základě žádosti.
Podat žádost o informaci lze:
ústně na adrese: Světce 1, 347 01 Tachov
telefonicky na čísle telefonu: 374 616 351
písemně na adrese:
Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1
Světce 1, 347 01 Tachov
elektronicky na adrese podatelny: info@sps-tachov.cz
elektronicky na čísle datové schránky: 9kzntef
10. Příjem žádostí a dalších podání:
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání
anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze:
ústně na adrese: Světce 1, 347 01 Tachov
písemně na adrese:
Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1,
Světce 1, 347 01 Tachov
elektronicky na čísle datové schránky: 9kzntef
11. Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze
podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictví
povinného subjektu, a to:
písemně na adrese Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1, Světce 1, 347 01 Tachov
elektronicky na čísle datové schránky 9kzntef
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat nadřízenému orgánu do 30 dnů od odkázání na zveřejněnou informaci, od odložení žádosti či od sdělení o výši úhrady za
poskytnutí informace prostřednictví povinného subjektu, a to:
ústně na adrese Světce 1, 347 01 Tachov
telefonicky na čísle telefonu 374 616 351
písemně na adrese Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1, Světce 1, 347 01 Tachov
elektronicky na adrese podatelny info@sps-tachov.cz
elektronicky na čísle datové schránky 9kzntef
12. Formuláře: k dispozici v sekretariátu školy
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Texty předpisů k dispozici na adrese:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
K fyzickému nahlédnutí předpisy k dispozici v úředních hodinách u ředitele školy.
14.2 Vydané právní předpisy: Školní řád
Vnitřní řád domova mládeže
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: k dispozici u ředitele školy
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nejsou
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv: nejsou
16.2 Výhradní licence: nejsou
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Odkaz: Výroční zprávy o svobodném přístupu k informacím