Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání ve škole, na kterou byl přijat.
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, potvrdí uchazeč do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí) odevzdáním zápisového lístku řediteli SPŠ, Tachov, Světce 1.
Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10 denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Žák základní školy obdrží jeden zápisový lístek ve své základní škole. Zápisový lístek je opatřen otiskem razítka a podpisem pověřeného zaměstnance školy (většinou ředitele).
Pokud uchazeč není žákem základní školy, bude mu (nebo jeho zákonnému zástupci) po ověření totožnosti a vyplnění příslušného formuláře, vydán zápisový lístek na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, číslo dveří P 308, tel.: 377 195 447).

Dokumenty ke stažení