Nástavbové dálkové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem. Jedná se o tříleté studium, které je ukončeno maturitní zkouškou.
Rozšiřuje a doplňuje všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti potřebné pro výkon činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání. V průběhu studia je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti  z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, informační techniky, práva, managementu, marketingu i psychologie.
Po ukončení vzdělávání jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.
Absolventi nástavbového oboru, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle právních předpisů.
Dálkové studium probíhá formou konzultací v jednotlivých předmětech a to v rozsahu 210 hodin za jeden školní rok. Na konci každého pololetí skládají studenti zkoušky v každém předmětu učebního plánu. V jeden den lze konat maximálně 3 zkoušky.
Konzultace se uskutečňují v sobotu, zkoušky je možné konat po dohodě s vyučujícími.