PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/ 2009 Sb.

 

Školní rok:
Obor vzdělání: 18–20–M/01 Informační technologie
ŠVP: Aplikované informační technologie
Druh zkoušky: Praktická zkouška
Název zkoušky: Soubor odborných předmětů IT
Typ zkoušky: Maturitní práce

 

Časová dotace zkoušky:

Žák bude v průběhu čtvrtého ročníku zpracovávat maturitní práci, která se bude skládat z několika dílčích součástí. Na konci pak musí maturitní práci obhájit před komisí. Žák během práce využívá znalosti, získané ve všech odborných předmětech a vytváří tak zařízení, které bude schopno vykonávat předem určenou činnost. Žák k práci doloží veškerou dokumentaci (zdrojové kódy, nákresy, schémata, dokumenty a uživatelskou příručku).

Povolené pomůcky:

Žák zpracovává maturitní práci jak za použití školních pomůcek a vybavení, tak zároveň z vlastních zdrojů.

Kritéria hodnocení:

Samostatnost návrhu řešení zdrojových kódů, samostatnost vedení veškeré dokumentace, související s prací. Správnost a logika postupů, originalita řešení, splnění požadované funkčnosti, úplnost a správnost příslušných výpočtů a programových struktur.

Průběh maturitní práce:

Proto, aby byl žák z ročníkového projektu hodnocen stupněm „vyhověl“, musí v průběhu celého roku odevzdávat výsledky své práce v předem určených termínech, za které bude hodnocen. Žák nesmí být z žádného dílčího úkolu hodnocen stupněm 5. Pokud ano, může úkol přepracovat tak, aby byl hodnocen lepším stupněm, ale dokud toto nesplní nemůže se posunout k další části práce. Po odevzdání celého projektu (včetně všech jeho součástí) musí žák úspěšně obhájit svou práci před zkušební komisí.

Hodnocení maturitní práce:

Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují jednotlivě písemný posudek maturitní práce. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby maturitní práce.

Obhajoba maturitní práce:

20 minut příprava, 20 minut obhajoba před komisí.

Zkoušející/navrhovatelé hodnocení:

Ing. Zdeněk Vácha, Ing. Václav Strych, Ing. Roman Bartoš