PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/ 2009 Sb.

 

Školní rok:
Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
Druh zkoušky: Ústní zkouška
Název zkoušky: Stavba a provoz strojů
Strojírenská technologie
Počet žáků:
Učebna: G

 

Časová dotace zkoušky:

Žák si vylosuje z 25 připravených otázek, délka přípravy 15 minut, délka zkoušení 15 minut.

Povolené pomůcky:

Strojnické tabulky, kalkulátor.

Kritéria hodnocení:

Samostatnost projevu, úplnost a správnost odpovědi, odborné vyjadřování, logická návaznost jednotlivých částí odpovědi, využití znalostí z praxe.

Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky:

Závěrečné ústní vyhodnocení.

Zkoušející, přísedící:

SPS – Ing. Josef Bláha, Ing. Stanislav Jílek
STT – Ing. Stanislav Jílek, Bc. Jakub Karas

Maturitní témata pro ústní zkoušku z předmětu Stavba a provoz strojů.

Obor vzdělání: 23–41–M/01 Strojírenství

Stavba a provoz strojů

 1. Šroubový spoj
 2. Kolíkový a čepový spoj
 3. Spojení hřídele s nábojem
 4. Nerozebíratelná spojení strojních součástí
 5. Potrubí a armatury
 6. Hřídele
 7. Ložiska
 8. Hřídelové spojky
 9. Brzdy
 10. Opásané převody se silovým a tvarovým stykem
 11. Kontaktní převody se silovým a tvarovým stykem
 12. Kinematické mechanismy
 13. Klikový mechanismus
 14. Tekutinové mechanismy
 15. Zařízení pro zvedání do malých a středních výšek
 16. Dopravní zařízení
 17. Jeřáby
 18. Stroje pro dopravu kapalin
 19. Stroje pro dopravu a stlačování plynů
 20. Spalovací motory
 21. Plynové a spalovací turbíny
 22. Vodní turbíny a elektrárny
 23. Parní turbíny a generátory
 24. Jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje energie
 25. Technická úprava prostředí

Mechanika

 1. Síla a moment síly
 2. Rovnoběžné síly
 3. Vazby a vazbové síly na nosníku na dvou podporách
 4. Vazby a vazbové síly na vetknutém nosníku
 5. Příhradové konstrukce řešené styčníkovou metodou
 6. Příhradové konstrukce řešené průsečnou metodou
 7. Těžiště
 8. Tření smykové a čepové
 9. Tření vláknové a valivý odpor
 10. Pružnost a pevnost – základní zákon pružnosti a pevnosti
 11. Namáhání na tah (tlak)
 12. Namáhání na smyk
 13. Namáhání na krut
 14. Namáhání na ohyb – průřezové charakteristiky
 15. Namáhání na ohyb u nosníku na dvou podporách
 16. Namáhání na ohyb u vetknutého nosníku
 17. Dimenzování a deformace u nosníků namáhaných na ohyb
 18. Namáhání na vzpěr
 19. Složené namáhání
 20. Kinematika
 21. Dynamika
 22. Hydromechanika – hydrostatika
 23. Hydromechanika – hydrodynamika
 24. Termomechanika – základní stavová rovnice plynů
 25. Termomechanika – sdílení tepla

Maturitní témata pro ústní zkoušku z předmětu Strojírenská technologie.

Obor vzdělání: 23–41–M/01 Strojírenství

Strojírenská technologie

 1. Mechanické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení
 2. Zkoušky dynamických vlastností
 3. Technologické vlastnosti materiálů
 4. Zkoušky bez porušení soudržnosti materiálů
 5. Přehled materiálů požívaných ve strojírenství
 6. Plasty
 7. Prášková metalurgie
 8. Základy metalografie
 9. Tepelné zpracování
 10. Výroba odlitků
 11. Tváření kovů za tepla
 12. Tváření kovů za studena
 13. Svařování a pájení
 14. Polotovary
 15. Základy obrábění
 16. Soustružení
 17. Frézování
 18. Vrtání a vyvrtávání
 19. Hoblování, obrážení, protahování, protlačování
 20. Broušení
 21. Výroba ozubení
 22. Dokončovací operace obrábění
 23. Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu
 24. Speciální způsoby obrábění
 25. Lícování a měření

Elektrotechnika

 1. Stavba hmoty – částice hmoty, látka jako forma hmoty, dělení látek podle vodivosti
 2. Elektrický proud- el. proud v pevných, kapalných a plynných látkách, aplikace v praxi
 3. Točivé stroje, dělení – princip točivého stroje, zapojení motorů
 4. Spínací prvky v elektrotechnice, materiály spínacích prvků, stykače
 5. Ochranné prvky v elektrotechnice, pojistky, jističe, ochrana před úrazem el. proudem

Automatizace

 1. Řízení a řídící systémy
 2. Regulace a regulační systémy
 3. Mechanické řízení a jeho prvky
 4. Druhy regulátorů, regulátory P
 5. Prvky pneumatického řízení
 6. Pneumatické obvody, schéma ovládání lineárních motorů

Ekonomika

 1. Ekonomie, ekonomika, makro a mikroekonomie- definice, příklady
 2. Živnost a druhy podnikání, podmínky pro získání živnostenského listu
 3. Bankovní soustava ČR, kapitálový trh
 4. Zákoník práce, vznik pracovního poměru, obsah pracovní smlouvy
 5. Firmy a jejich druhy
 6. Ekonomické systémy, historický vývoj, příklady
 7. Tržní ekonomika, podstata, úloha
 8. Daňová soustava ČR, přímé daně, úkol finančního úřadu
 9. Plátce daně, poplatník
 10. Výhody a nevýhody podnikání v různých firmách
 11. Daňová soustava ČR
 12. Celní nástroje ekonomiky, tarifní, netarifní a smluvní nástroje ekonomiky
 13. Ukončení pracovního poměru, rozdíl mezi mzdou a platem
 14. Úkoly manažerů makléřům, burza RM systém