Zdůvodnění potřebnosti:

Projekt ZDRAVÁ ŠKOLA je reakcí na narůstající výskyt patologických jevů a zvyšující se počet agresivních či skupinou ovlivnitelných žáků ve středoškolském vzdělávání. Myšlenka, daný progres komplexně řešit, vychází z nepříznivých výsledků národních studií a sílícího ohlasu SŠ na potřebu, začít tuto v budoucnu neudržitelnou situaci, postupně zlepšovat.

Potřebou Střední průmyslové školy Tachov je aktivně snížit vhodnou formou negativní sociálně patologické jednání žáků, co nejvíce eliminovat jejich doprovázející chování, a souběžně posilovat princip partnerství a vzájemné podpory mezi žáky. Jako vhodná forma řešení výše změněného problému byl zde použit mentoring ve spolupráci s posilováním proaktivního chování.Individuálně pomáhá nacházet vlastní řešení dané situace za podpory partnerského vztahu a vzájemné odpovědnosti.

Cíl projektu

Hlavním cílem je zlepšení rovných příležitosti dětí a žáků SŠ Plzeňského kraje, odstraňování bariér rovného přístupu ke vzdělávání a poskytování pomoci a preventivních opatření výskytu sociálně patologických jevů na školách.

Cíle bude dosaženo vytvořením “záchranné sítě” pro ohrožené žáky, a to v podobě mentoringového klubu ve škole. Mentoring je zde použit jako metoda vhodná k prevenci rasismu, xenofobie, agrese a dalšího nežádoucího patologického chování, ke snížení četnosti předčasných odchodů ze vzdělávání. Tato metoda je účinná také v pomoci žákům se sociokulturním znevýhodněním. Projekt rovněž zvýší sociální kompetence pedagogů v odstraňování bariér rovného přístupu zcela inovativním způsobem – založeném ne na klasickém poradenství a radách, ale na konkrétních příbězích a vlastních zkušenostech.

Postup projektu

Nejprve bylo partnerem projektu IPŽ vyškoleno 6 mentorů z řad pedagogů, kteří nadále pracují jako proškolení mentoři mentoringu, V závěru školního roku byl vytvořen mentoringový klub a v součinnosti s IPŽ bylo proškoleno 20 mentorů z řad žáků. Jejich úkolem je přímo (partnersky) pomáhat žákům méně zkušeným.

Konkrétní cíle, které splníme:

 • vytvoříme metodiku Mentorského minima a přístupů k sociálně patologickým jevům
 • vytvoříme příručku mentoringu pro mentory
 • vytvoříme příručku mentoringu pro mentee
 • vytvoříme příručku pro školitele mentoringu
 • vytvoříme Příručku Sociálně patologických jevů
 • vyškolíme mentory z řad pedagogů a z řad žáků
 • vytvoříme mentoringový klub
 • natočíme 10 příběhů úspěšných mentee a vytvoříme 400 ks DVD s těmito příběhy
 • vytvoříme informační brožury podporující rozvoj mentoringu na školách jako účinné metody odstranění sociálně patologických jevů mezi žáky a ty předáme dalším školám v Plzeňském kraji
 • uskutečníme workshop pro další školy
 • podpoříme zavedení mentoringu a vznik mentoringových klubů na dalších školách