Délka studia :           4 roky

Výstup            :           maturitní zkouška

ŠVP: Aplikované informační technologie

Profil absolventa :

 • získá široký odborný profil propojený se všeobecným vzděláním, logické myšlení
 • umí aplikovat získané vědomosti a návyky, je samostatný a umí pracovat v týmu
 • ovládá základy odborné terminologie v cizím jazyce (anglickém, německém)
 • má přehled o vývoji v oboru, novinkách a možnostech zvyšování kvality a konkurenceschopnosti
 • je vybaven znalostmi pro orientaci v tržním hospodářství, tvorby podnikové identity, má základní znalosti managementu a obchodu, ovládá zásady ekomanagementu
 • má přehled o hardware vzhledem k předmětům hardware, elektrotechnika a učební praxe, dokáže vyměnit části osobního počítače z důvodu opravy a modernizace
 • je schopen ochránit data, zná antivirovou ochranu počítače a software
 • orientuje se ve vhodnosti volby řešení technických prostředků s ohledem na spotřebu energie, cenu, atd.
 • zná komunikaci na veřejných sítích včetně cenových relací
 • zná konstrukční grafické systémy
 • ovládá algoritmizaci. Řešení dokáže znázornit vývojovým diagramem nebo naprogramovat v objektově orientovaném jazyce Java
 • má znalosti Html a CSS a na jejich základě dokáže vytvořit internetové stránky
 • zná základy firemní komunikace a orientuje se v základních programech pro hromadnou komunikaci a správu dat
 • je seznámen s databázemi a jazykem SQL
 • orientuje se v různých operačních systémech a umí pracovat s operačními systémy Windows a Linux

Získané vědomosti si studenti prohloubí formou exkurzí, návštěv na odborných veletrzích, zpracováním seminárních prací a učební a odbornou praxí. Pro zdokonalení jazykových znalostí jsou zařazeny zahraniční stáže. Na škole je rozšířená výuka jazyků.

Absolvent studijního oboru Informační technologie je odborně i všeobecně vzdělaný člověk.

Po nástupní praxi je připraven podílet se na plnění úkolů spojených s provozem informačních technologií a počítačových sítí firmy, podílet se na návrhu informačních systémů firmy, zabezpečovat jednoduché opravy, výpadky a kolize počítačové sítě včetně antivirové ochrany. Také je schopen  udržovat v běžném provozu lokální síť, zajišťovat počítačovou komunikaci domácí i zahraniční.

Absolvent má široké uplatnění na Tachovsku.

Žáci mohou získat prospěchové stipendium a odměnu za úspěšné ukončení studia.

Určeno pro :

–         žáky s ukončeným základním vzděláním

Možnost dalšího uplatnění :

–         další studium na vysokých školách

–         podnikání v oboru

–          rekvalifikace v příbuzných oborech