Vnitřní oznamovací systém

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1, jako orgán povinného subjektu na podkladě Zákona zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze Zákona. Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

Ředitelka školy určila příslušnou osobou k přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti: Vladimíra Soukupa (dále jen „příslušná osoba“), telefonický kontakt na příslušnou osobu: + 420 374 616 352, další kontakty a způsob oznamování prostřednictvím VOS jsou uvedeny níže.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

1. Písemně

V listinné podobě zaslat na adresu:

Vladimír Soukup
Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1
Světce 1
347 01 Tachov

obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby“

2. Ústně

Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal:

 1. telefonicky na telefonním čísle + 420 374 616 352 (hovor není nahráván) v době:
  pondělí–pátek: od 08:00 hodin do 11:00 hodin
  V případě, že hovor nebude přijat, je možné, že právě probíhá jiná pracovní schůzka. Opakujte proto, prosím, volání později.
 2. příjem ústních oznámení je zajištěn příslušnou osobou v pracovních dnech v době:
  pondělí–pátek: od 08:00 hodin do 11:00 hodin, případně později dle domluvy

3. Elektronicky

Oznámení je možné podat elektronicky na: whistleblowing@sps-tachov.cz

Oznámení musí obsahovat:

 1. údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
 2. oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud je podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa
 3. informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
 4. zda výslovně žádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala
 5. pokud chce oznamovatel vyrozumět, tak přesně jakým, podle něj bezpečným, způsobem.

Upozornění:

Podání oznámení jiným než uvedeným způsobem za použití VOS nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) Zákona.

„Vnitřní směrnice k ochraně oznamovatelů“