Délka studia :           3 roky

Výstup            :           závěrečná zkouška

Profil absolventa:

  • ovládá základy elektrotechniky, elektroniky a umí je aplikovat v praxi
  • obsluhuje základní elektrotechnické přístroje a stroje, provádí zapojení

a rekonstrukci rozvodů elektroinstalace

  • zapojuje nejrůznější spotřebiče, stroje a provádí jejich údržbu a opravy
  • používá měřící přístroje ve své praxi
  • orientuje se ve schematických zapojeních a elektrotechnických výkresech
  • rozlišuje a aplikuje základní normy v elektrotechnice

Žáci prohlubují získané vědomosti a dovednosti formou exkurzí, návštěv na odborných veletrzích, a zejména vlastní prací na zakázkách a praxemi u firem BHS CORRUGATED Tachov, Robert Janda – elektro Tachov, SK ELEKTRO INSTALACE Planá, ELEKTRO MONTÁŽE Chodová Planá a další podle zájmu žáků.

Své celkové znalosti si ověřují při odborných soutěžích nejen v rámci regionu.

Závěrečné zkoušky se realizují podle Jednotného zadání, které zpracoval Národní ústav odborného vzdělávání pro ČR.

Žáci mohou získat prospěchové stipendium a odměnu za úspěšné ukončení studia.

Bonusem ve 3. ročníku je možnost získání oprávnění k obsluze vysokozdvižných vozíků.

Absolvent po úspěšném složení závěrečné zkoušky má možnost vykonat přezkoušení

z vyhl. č.50/78 Sb.

Požadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

Určeno pro :

–         žáky s ukončenou povinnou školní docházkou

 

Možnost dalšího uplatnění :

–         nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou

–          podnikání v oboru

–          rekvalifikace v příbuzných oborech