Délka studia : 4 roky

Výstup : maturitní zkouška

Obor je určen k přípravě žáků pro řízení, seřizování a údržbu konvenčních, ale zejména číslicově řízených strojů, center, linek a automatizovaných pracovišť vybavených výpočetní technikou, zejména řídícími systémy NC a CNC. Žáci se učí číst technické výkresy, technologické a pracovní postupy, vyhledávat potřebné hodnoty ve strojírenských tabulkách, normách normogramech a provádět příslušné výpočty, podle norem rozlišovat běžné materiály a mít přehled o strojních součástech a mechanizmech i o způsobech výroby a zpracování technických materiálů, měřit měřidly a měřícími přístroji, kontrolovat, diagnostikovat,uplatnit základní vědomosti a dovednosti při ručním a strojním zpracování technických materiálů, seřizovat, kontrolovat, diagnostikovat, obsluhovat a udržovat konvenční a číslicově řízené stroje, centra a linky, provádět základní montážní a demontážní činnosti s elektrickými, mechanickými, hydraulickými a pneumatickými strojními podskupinami a skupinami, seřizovat příslušné nástroje a sestavovat řídící programy. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách a dílnách. Žáci 1. a 2. ročníků vykonávají odborný výcvik v dílnách školy, žáci 3. a 4. ročníků vykonávají praxi ve vybraných firmách našeho regionu